14 előterjesztés a március végi, soros testületi ülésen

Március 30-án, csütörtökön délután tartotta soros ülését városunk képviselő-testülete. Összesen 14 napirendi pont került megtárgyalásra. Közülük egyetlen egy nem került elfogadásra, mégpedig a Rákóczi Általános Iskolát érintő előterjesztés.

14 előterjesztés a március végi, soros testületi ülésen

Eggyel bővült időközben az előterjesztések száma a március 30-án, csütörtökön megtartott testületi ülést illetően. Így 14 napirendi pontban kellett döntést hozni. Elsőként a Nagyváthy János Katolikus Középiskola volt érintett, melynek a területén található ingatlanok tulajdonjoga gyakorlatilag átadásra került az intézmény részére. Másodikként a gyermekvédelmi és szociális rendelet került módosításra az étkezés térítési díjának emelése miatt. Harmadikként következett az önkormányzat költségvetésének a rendkívüli támogatásának a 2023. évi igénylése.

 

A támogatását követően arról döntöttek, hogy idén is keménylombos fa vásárlása kerül megpályázásra szociális tűzifa gyanánt. A folytatásban egy 2018-es önkormányzati rendelet került módosításra, amely egy lejáró szerződést érintett. Ezt egy ellenszavazat mellett elfogadta a testület, majd a kézilabdának helyt adó tornacsarnokok, sportcsarnokok számára kiírt pályázat volt a téma. Természetesen mindenki „igen”-nel szavazott.

 

A helyi televíziós műsorok készítéséről és közvetítéséről szóló pályázat elbírálásánál Vörös Mátyásnak volt egy észrevétele a GA-BU Média Kft-vel való újbóli szerződéskötés kapcsán. A kettő határozati javaslatot végül négyen elfogadták egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett. Egyhangú támogatást kapott a védőnői szolgálatok működtetése az egészségügyi alapellátás átszervezésével, majd a III. számú háziorvosi körzet feladatellátására szerződést kötöttek dr. Zakariás-Bedő Máris Margittal. Ennél a napirendi pontnál Füstös János polgármester egy témához tartozó információt osztott meg a képviselőkkel.

 

Az Oktatási Bizottság előzetesen nem támogatta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát érintő intézményi átszervezést. A hozzászólásokból kiderült az is, hogy miért nem. Végül a testület az Oktatási Bizottság határozatát hagyta jóvá, vagyis nem támogatta az előterjesztést. Egyhangú támogatást kapott a Városi Könyvtár múlt évről szóló beszámolója és az idei munkaterve, majd a város jelenleg is futó, határon átnyúló pályázata volt a téma. Ez a napirendi pont egy tartózkodó szavazatot kapott öt „igen” mellett.

 

Elfogadásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásról szóló beszámoló a 2022-es évre vonatkozóan, majd zárásként a felvetődő kérdések megválaszolása után tudomásul vették a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló beszámolókat.